Data Privacy

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPOLEČNOSTÍ CF Hradec s.r.o. IČO 03202623 (dále jen „Správce") V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení")
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Správce zpracoval a evidoval mé:
1) jméno a příjmení,
2) datum narození,
3) e-mail,
4) telefonní a jiný kontakt, a to za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi a současně za účelem rozesílání informačních emailů týkajících se členství u Správce. Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé:
5) fotografie,
6) videa,
7) zvukové záznamy,
8) sportovní výsledky, a to za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích) prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter aj.). Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i poté, kdy ukončím činnost, pro kterou Správce spravuje mé osobní údaje.)
Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
1) na přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 Nařízení)
2) požadovat opravu osobních údajů (čl. 16 Nařízení)
3) na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 Nařízení
4) na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18. Nařízení
5) na přenositelnosti údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
6) odvolat tento souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 Nařízení)
7) podat proti Správci údajů stížnost (dle čl. 77 Nařízení) Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu přečetl/a, rozumím jeho obsahu a souhlasím s ním.